Anbefalinger til regeringen

EU støtter fortsat en landbrugsproduktion, som ikke er bæredygtig, og som forurener natur og miljø med næringsstoffer og sprøjtegifte.

Anbefalinger til den danske regering
Den seneste reform af EU’s landbrugspolitik er vedtaget i efteråret 2013 og gælder fra 2014-2020. Dermed er det primært regeringerne, der kan handle på kort sigt. Ved implementering af reformen i Danmark i 2014 har Det Økologiske Råd følgende anbefalinger til beslutningstagerne i Danmark:

• Danmark bør inden 1. august 2014 tage beslutning om at benytte sig af frivillig modulation. Den eneste måde, hvorpå Danmark kan finde tilstrækkelige midler til at sikre rent vand, stop for tab af biodiversitet og den tilstrækkelige reduktion af klimagasser fra landbruget er, at flytte penge fra den direkte støtte til landmændene til målrettet miljøstøtte via landdistriktsprogrammet.

• En sådan beslutning vil være retfærdig, fordi landmændene selv bør betale for deres forurening og skadevirkninger på miljøet – ”forureneren betaler” princippet bør også gælde landbruget.

• Regeringen bør samtidig beslutte, at den direkte støtte skal betinges af krav til ”grønning”, som har en reel effekt: F.eks. ved at samle halvdelen af de ”økologiske fokus-arealer” i større områder i sammenhæng med eksisterende natur.

• Landdistriktspolitikken må udformes, så den sikrer at mindre landbrug også får plads i fremtidens landbrugsstruktur.

• Kravet om anvendelse af ”Bedste tilgængelige teknik,” BAT, bør udbredes til også at omfatte markdrift og sprøjteteknologier – ikke kun husdyrproduktionen.

 

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD