Anbefalinger til politikerne om luftkvalitet

Det Økologiske Råd har en række anbefalinger til beslutningstagerne i EU, som kan forbedre luftkvaliteten i Europa mærkbart til gavn for både mennesker og miljø:

• Overholdelse af eksisterende direktiver skal håndhæves. Kommissionen skal hurtigere sagsøge medlemsstater, der ikke opfylder direktiverne, og der skal indføres højere bøder for overtrædelse.

• Ved næste revision af Luftkvalitetsdirektivet skal der stilles kvalitetskrav til udstødningspartikler målt som f.eks. ultrafine partikler, sodpartikler (Black Carbon) eller andre specifikke parametre. Der skal stilles skrappere krav til fine partikler, så 2020 målet kommer i overensstemmelse med WHO’s nye anbefalinger. Mulighederne for at få dispensation fra luftkvalitetskravene bør indskrænkes markant.

• I det nye NEC Direktiv bør der stilles et specifikt krav til sodpartikler, og emissionsmålene for de øvrige stoffer bør strammes. Problemerne med luftforurening i Europa kan ikke løses, hvis EU blot stræber efter at opfylde kravene i FN´s Gøteborgprotokol, den international aftale om grænseover-skridende luftforurening over store afstande, sådan som tilfældet er i dag.

• Ved direktiver til kilderegulering bør generelt tages udgangspunkt i ”best avail-able technology” og arbejdes med kortere tidsfrister og meget færre dispensations-muligheder.

• Det bør sikres, at de testbetingelser der anvendes ved fastsættelse af krav i Euronormerne, også er repræsentative for de virkelige kørselsmønstre i byerne, så miljøforbedringerne opnås i praksis, og ikke kun under kunstige testbetingelser, der kun dårligt repræsenterer det virkelige kørselsmønster.

• Der bør fastsættes et krav til antallet af ultrafine partikler i Non-road direktivet, så der kommer partikelfiltre på arbejdsmaskiner, ligesom det i dag er tilfældet for vejgående køretøjer.

• Kravene i Eco-Design Direktivet bør strammes markant for brændefyringsenheder, f.eks. et krav om, at brændefyringsenheder maksimalt må forurener 10 gange mere end lastbiler uden filtre, dvs. max. 60 g/ GJ (200 mg/kWh). De bedste brændeovne og træ-pilleovne kan netop opfylde dette krav

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD